NODA navn

Om NODA

Vår visjon er å være en fremtidsrettet veiviser til bruk av design og arkitektur.

Vår formål: Vi skal bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord: både hos offentlige og private beslutningstaker, blant barn og unge og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Vi jobber med å synliggjøre effekten, lønnsomheten og verdien av bruk av design og arkitektur. Dette gjøres gjennom forskjellige type arrangementer: seminarer, workshops, foredrags, kurs og utstillinger.

Vi satser bredt

KOMPETANSE Vi bidrar til å høyne kompetanse innen design- og arkitekturfagene i landsdelen.
ARENA
Vi skaper møtepunkter for samarbeid mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere.
FORMIDLING
Vi bringer kunnskap om design og arkitektur ut til det brede laget av befolkningen.
VERDISKAPING
Vi bidrar til å øke verdiskapingen i landsdelen gjennom synliggjøring av lokal design- og arkitekturkompetanse.

Vi involverer

Gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger vekker vi nysgjerrighet og inspirerer til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge. Vi involverer og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper.

Vi former

Design og arkitektur handler ikke bare om hvordan samfunnet ser ut. Design og arkitektur har gitt livet her nord funksjonelle og effektive løsninger tilpasset klima, ressurser og levesett. Det handler om å se muligheter, gripe dem og utnytte fortrinn med løsninger som fungerer slik vi har gjort gjennom generasjoner.

Det finnes ingen mal for vår landsdel. Fremtiden formes av skaperkraften vi selv henter frem.

Bakgrunn for etablering av NODA (29.oktober 2014)

Før etablering av Nordnorsk design og arkitektursenter (NODA) fants det ingen arena for fagmiljøene design og arkitektur i Nord-Norge. Et forprosjekt i 2013 avdekker behovet og interesse fra fagmiljøene om etablering av en slik arena. En kompetansemiljø som er med å utvikle deres kompetanse, men som også bidra til å synliggjøre verdien av bruk av design og arkitekturkompetanse. Siden etableringen i 2014, har NODA vært opptatt av å ikke være en interesse organisasjon for fagmiljøene, men heller skape møtepunkter for samarbeid mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere.

Vi har utrettet mye i løpet av de siste årene, men vi ser fortsatt behov for en aktør som er med å utvikle bransjen, men også de som har bruk for deres kompetanse (privat og offentligsektor). Det er også viktig å påpeke at mangel på en sterk kompetanse miljø i nord er en av de viktigste grunner til at kompetanse hentes fra andre steder i landet.

Hvem er så NODA

NODA er en medlemsorganisasjon som ledes av et styre og får faglig rådgivning av en faggruppe. Begge er bredt sammensatt med representanter fra forskjellige fagmiljøer og aktører i hele regionen. Styret har ansvaret for foreningens virksomhet, mens faggruppen bestående av alle design- og arkitekturforeninger, har det faglige ansvaret i NODA.

Daglig leder
Michele Renee Widerøe, 908 908 89, michele@no-da.no

Webredaktør, sosiale medier-ansvarlig og medlemskoordinator.
Simon Barman-Jenssen, post@no-da.no

Faggråd
Nord-Norges Arkitekt forening, NAF // Magnus Vågan, magnus@steinsvikarkitekt.no
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL // Terese Simonsen, teresedz@gmail.com
Norske industridesigners forening, NID // Kyrre Kalseth, kmkflowerfield@gmail.com
Norske Landskapsarkitekters forening NLA // Rakel Fredriksen, rakel.fredriksen@asplanviak.no
Interesseorganisasjon for visuell kommunikasjon, GRAFILL // Siw Bang Larsen, siwbanglarsen@gmail.com

Styre
Styreleder
Arne W. Theodorsen, selvstendig næringsdriver, Tromsø // arnewilhelm@online.no
Nestleder
Anders Paulsen, Bodø // anders.paulsen@nho.no
Styremedlemmer
Beate Nemeth, WS Group, Tromsø // beate.nemeth@coop.no
Karine Kimo Pedersen, Arktisk design, Tana // karine@arktiskdesign.no
Jorunn Løkvold, Senter for Nordlig Folk, Troms // jorunnlokvold@gmail.com
Trine Jamtli, Stein Hamre arkitektkontor, Mo i Rana // trine.jamtli@shaas.no
Vara
Tommy Sarilla, Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS, Alta // tsarilla@gmail.com
Bård Jørgensen, Remiks, Tromsø // bard.jorgensen@remiks.no

Valgkomiteen 2016-2017
Ingvild Kjelland for Troms
Knut Åserud for Finnmark
Tone Bodøgaard for Nordland

Vedtekter
Vedtekter 2014
og Vedtekter 2017

Årsrapport

Årsrapport 2015
Årsrapport 2016


Oppsummering Visjonsworkshop